White Ibis

Photographed 4/19/00
Brazos Bend, Texas